2
دسامبر
دانلود رمان جادوگران بی هویت به قلم: مهشید وجود یک روح در سه تن... درقرن های متمادی به خلسه رفتن برای قرن های زیاد و در اخر مبارزه با جادوی سیاه... مریلینا دختری از قبیله ی باستانی که برای محافظت از مردمش دست به فداکاری زد ... اما دراین حین و در لحظه ی اخر مرگ روح خود را به سه نطفه اش بخشید و...